Ansible – Metadane

Ostatnio zostałem zaproszony jako prelegent na spotkanie białostockiej grupy użytkowników Pythona – PyStok#22. Jakość dźwięku w nagraniu, niestety, nie zachwyca, stąd linkuję również do samej prezentacji. Napisałem także artykuł w którym omówiłem dobre praktyki korzystania z Ansible. Ostatnie przemyślenia, jednak, budzą we mnie obawę pozostawienia Czytelnika z niewiedzą i pewnymi niedopowiedzeniami. Zdecydowałem zatem, że warto unikać niedomówienia, choćby w imię swojego dobrego imienia. Chciałbym, zatem, naprawić błędy przeszłości i rozpocząć serię artykułów o Ansible.   Postaram się poruszać trzy aspekty:

 • dobre praktyki,
 • problemy wraz z ich rozwiązaniami,
 • przykłady użycia.

Zapraszam do pierwszego z serii artykułów o  Ansible; dzisiaj będzie mowa o wykorzystaniu metadanych.

Wprowadzenie

Zasadniczo, zaglądając do dokumentacji Ansible znajdujemy podstawy jeśli chodzi o strukturę katalogów [4] dla pojedynczej roli.

production        # inventory file for production servers
staging          # inventory file for staging environment

group_vars/
  group1         # here we assign variables to particular groups
  group2         # ""
host_vars/
  hostname1       # if systems need specific variables, put them here
  hostname2       # ""

library/         # if any custom modules, put them here (optional)
filter_plugins/      # if any custom filter plugins, put them here (optional)

site.yml         # master playbook
webservers.yml      # playbook for webserver tier
dbservers.yml       # playbook for dbserver tier

roles/
  common/        # this hierarchy represents a "role"
    tasks/      #
      main.yml   # <-- tasks file can include smaller files if warranted
    handlers/     #
      main.yml   # <-- handlers file
    templates/    # <-- files for use with the template resource
      ntp.conf.j2  # <------- templates end in .j2
    files/      #
      bar.txt    # <-- files for use with the copy resource
      foo.sh    # <-- script files for use with the script resource
    vars/       #
      main.yml   # <-- variables associated with this role
    defaults/     #
      main.yml   # <-- default lower priority variables for this role
    meta/       #
      main.yml   # <-- role dependencies
    library/     # roles can also include custom modules
    lookup_plugins/  # or other types of plugins, like lookup in this case

  webtier/       # same kind of structure as "common" was above, done for the webtier role
  monitoring/      # ""

W dzisiejszym artykule skupimy się na dobrych praktykach i przypadkach użycia jednego pliku: roles/common/meta/main.yml.

Treść

Korzystając z narzędzia: ansible-galaxy spróbujemy wygenerować przykładową rolę i zaczerpniemy z niej metadane.

$ ansible-galaxy init role

Odczytując teraz plik: role/meta/main.yml, otrzymujemy taki oto szkic.

galaxy_info:
 author: your name
 description: your description
 company: your company (optional)

 # If the issue tracker for your role is not on github, uncomment the
 # next line and provide a value
 # issue_tracker_url: http://example.com/issue/tracker

 # Some suggested licenses:
 # - BSD (default)
 # - MIT
 # - GPLv2
 # - GPLv3
 # - Apache
 # - CC-BY
 license: license (GPLv2, CC-BY, etc)

 min_ansible_version: 1.2

 # Optionally specify the branch Galaxy will use when accessing the GitHub
 # repo for this role. During role install, if no tags are available,
 # Galaxy will use this branch. During import Galaxy will access files on
 # this branch. If travis integration is cofigured, only notification for this
 # branch will be accepted. Otherwise, in all cases, the repo's default branch
 # (usually master) will be used.
 #github_branch:

 #
 # Below are all platforms currently available. Just uncomment
 # the ones that apply to your role. If you don't see your
 # platform on this list, let us know and we'll get it added!
 #
 #platforms:
 #- name: OpenBSD
 # versions:
 # - all
 # - 5.6
 # - 5.7
 # - 5.8
 # - 5.9
 # - 6.0
 #- name: Fedora
 # versions:
 # - all
 # - 16
 # - 17
 # - 18
 # - 19
 # - 20
 # - 21
 # - 22
 # - 23
 # - 24
 # - 25
 #- name: DellOS
 # versions:
 # - all
 # - 10
 # - 6
 # - 9
 #- name: MacOSX
 # versions:
 # - all
 # - 10.10
 # - 10.11
 # - 10.12
 # - 10.7
 # - 10.8
 # - 10.9
 #- name: Synology
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: Junos
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: GenericBSD
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: Void Linux
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: GenericLinux
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: NXOS
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: IOS
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: Amazon
 # versions:
 # - all
 # - 2013.03
 # - 2013.09
 # - 2016.03
 # - 2016.09
 #- name: ArchLinux
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: FreeBSD
 # versions:
 # - all
 # - 10.0
 # - 10.1
 # - 10.2
 # - 10.3
 # - 11.0
 # - 8.0
 # - 8.1
 # - 8.2
 # - 8.3
 # - 8.4
 # - 9.0
 # - 9.1
 # - 9.1
 # - 9.2
 # - 9.3
 #- name: Ubuntu
 # versions:
 # - all
 # - lucid
 # - maverick
 # - natty
 # - oneiric
 # - precise
 # - quantal
 # - raring
 # - saucy
 # - trusty
 # - utopic
 # - vivid
 # - wily
 # - xenial
 # - yakkety
 #- name: Debian
 # versions:
 # - all
 # - etch
 # - jessie
 # - lenny
 # - sid
 # - squeeze
 # - stretch
 # - wheezy
 #- name: Alpine
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: EL
 # versions:
 # - all
 # - 5
 # - 6
 # - 7
 #- name: Windows
 # versions:
 # - all
 # - 2012R2
 #- name: SmartOS
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: opensuse
 # versions:
 # - all
 # - 12.1
 # - 12.2
 # - 12.3
 # - 13.1
 # - 13.2
 #- name: SLES
 # versions:
 # - all
 # - 10SP3
 # - 10SP4
 # - 11
 # - 11SP1
 # - 11SP2
 # - 11SP3
 # - 11SP4
 # - 12
 # - 12SP1
 #- name: GenericUNIX
 # versions:
 # - all
 # - any
 #- name: Solaris
 # versions:
 # - all
 # - 10
 # - 11.0
 # - 11.1
 # - 11.2
 # - 11.3
 #- name: eos
 # versions:
 # - all
 # - Any

 galaxy_tags: []
  # List tags for your role here, one per line. A tag is
  # a keyword that describes and categorizes the role.
  # Users find roles by searching for tags. Be sure to
  # remove the '[]' above if you add tags to this list.
  #
  # NOTE: A tag is limited to a single word comprised of
  # alphanumeric characters. Maximum 20 tags per role.

dependencies: []
 # List your role dependencies here, one per line.
 # Be sure to remove the '[]' above if you add dependencies
 # to this list.%

 

Widzimy, w powyższym kodzie źródłowym, że w ramach roli jesteśmy w stanie przekazać praktycznie wszystkie niezbędne informacje wydawnicze, takie jak:

 • minimalną wersja oprogramowania Ansible,
 • licencję, w ramach której rola jest udostępniona,
 • autora, opis i firmę obsługująca rolę,
 • platformy, na które została stworzona rola.

Możemy również przekazać zależności oraz tagi, o których poniżej. Oto przykład uzupełnionego pliku z metadanymi:

---
galaxy_info:
 author: 'Kamil Boratyński'
 description: 'This role configures and starts sshd service.'
 company: '@linsec'
 license: 'GPLv3'

 min_ansible_version: '2.2'
 platforms:
  - name: 'EL'
   versions:
    - 7

 galaxy_tags:
  - 'sshd'
  - 'centos'
  - 'rhel'

dependencies: []

Tak jak widzimy, autorem jest moja skromna osoba; rola opisuje konfigurację serwera SSH, została wydana na licencji GPL w wersji trzeciej. Jedyną platformą, z którą jest kompatybilna to Linuksy z klasy serwer, to jest: RedHat oraz CentOS w wersji siódmej. Dodałem również 3 tagi, które pomogą potomnym skorzystać z publiczne dostępnej roli. Pełną rolę można zobaczyć na profilu GitHub [5].

Kilka autorskich rad, dlaczego uważam, że warto uzupełniać metadane dla ról; nawet tych wykorzystywanych prywatnie, wewnątrz organizacji.

 • Dobrze udokumentowana rola to podstawa.
 • Znajomość autora, mimo, że jest prawdopodobnie znany po dzienniku narzędzia do zarządzania kodem źródłowym, rownież jest pomocna.
 • Dla publicznych ról – nieoceniona jest wiadomość pod jakie systemy była pisana. Role generyczne to z zasady tak mnoga ilość zmiennych, że ich czytelność spada do zera.
 • Przeczytanie informacji w polu description jest dużo mniej czasochłonne niż przeczytanie zestawu zadań.

Oczywiście, cytując Clean-code [6], sama nazwa roli powinna być na tyle czytelna, żeby nieobeznany Czytelnik mógł się bez problemu poznać jej przeznaczenie

Uwaga. Ominięcie metadanych jest, rzeczywiście, do zaakceptowania dla pracy w małych zespołach, gdzie każdy członek doskonale wie nad czym pracuje i jest w stanie bez problemu przyporządkować rolę do jej zastosowania. Dla publicznych ról – potrzeba tym większa, im bardziej ogólny kod.

Zależności

Jedną z rzadziej wykorzystywanych możliwości są zależności między poszczególnymi rolami. Biorąc kod źródłowy widzimy tam następującą linijkę:

dependencies: []

Przykład wykorzystania takiej dyrektywy podaję niżej:

---
galaxy_info:
 author: 'Kamil Boratyński'
 description: 'Installs and configures docker-engine-cs.'
 company: '@linsec'
 license: 'GPLv3'

 min_ansible_version: '2.2'
 platforms:
  - name: 'EL'
   versions:
    - 7

 galaxy_tags:
  - 'docker'
  - 'docker-engine'
  - 'centos'
  - 'rhel'

dependencies:
 - 'centsible.repository-docker-engine-cs'

Powyższe metadane to plik wzięty z autorskiej roli, centsible.docker-engine-cs, służącej do instalacji silnika Docker.

Przed procesem instalacji, w katalogu z rolami poszukiwana rola centsible.repository-docker-engine-cs, która odpowiada za weryfikację dostępności repozytorium pakietów na maszynie, na której ma zostać zainstalowany silnik Docker. Obie role, choć wymagają aktualizacji wersji silnika, dostępne są na GitHub [7][8].

Role abstrakcyjne

Jednym z ciekawszych rozwiązań dla zależności są role abstrakcyjne. Powiedzmy, że mamy w infrastrukturze kilkadziesiąt aplikacji tego samego typu, ten sam stos narzędziowy, te same pakiety, te same referencje, ta sama struktura katalogów, z wyłączeniem takich szczegółów jak nazwa aplikacji. Dobrym pomysłem jest wtedy zastosowanie roli abstrakcyjnej.

roles
├── app-java-sampleapp
│   └── meta
│     └── main.yml
└── templates
  └── template-java-app
    ├── README.md
    ├── defaults
    │   └── main.yml
    ├── handlers
    │   └── main.yml
    ├── meta
    │   └── main.yml
    ├── tasks
    │   └── main.yml
    └── vars
      └── main.yml

Wtedy metadane dla aplikacji app-java-sampleapp mogłyby wyglądać następująco:

---
dependencies:
 - role: 'template-java-app'
  appname: 'sampleapp'
  appdir: '/srv/sampleapp'

Zauważmy, że cała rola aplikacyjna app-java-sampleapp zawarta jest tylko w metadanych. Żadnych dodatkowych zadań. Czysty, prosty kod. Tutaj, jednak, ważna uwaga.

Uwaga. Każda modyfikacja roli: template-java-app spowoduje modyfikację wszystkich z naszych aplikacji. Takie zastosowanie jest użyteczne tylko dla aplikacji opartych o ten sam schemat.

Zakończenie

W artykule podałem kilka przypadków użycia ról oraz pewne autorskie zadania na temat metadanych w Ansible.

Każdy wybór, każde rozwiązanie powinno być uwarunkowane rozsądnym podejściem do problemu.
Jedni powiedzą bowiem, że lepiej zmienne wpisać w playbook podczas uruchamiania roli; dla innych czytelność kodu będzie tym większa, im krótsze będą zapisy w pliku playbook.yml.

Każdy problem trzeba jasno zdefiniować. Odpowiedzieć sobie na przyszłościowe pytania dotyczące rozwoju. Automatyzacja to nie tylko proces pisania kodu i narzędzi ; to przede wszystkim proces rozumowego podejścia do rozwiązania problemu przy znajomości istniejącej i przyszłej infrastruktury.

Postscriptum:

Mam też kilka pomysłów na artykuły związane z  Ansible; jeśli Czytelnik jest zainteresowany jakimś tematem, bardzo proszę o informację w komentarzu lub e-mailem.

 • Ansible: automatyczne testowanie ról
 • Ansible: pisanie własnego modułu
 • Ansible: pisanie własnego filtra
 • Ansible: dlaczego nie jest idealne?
Postscriptum 2:

Artykuł został udostępniony również na łamach:

Referencje

[1] „YouTube”, #22PyStok: Kamil Boratyński – Anisible: Best practices Use cases. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=-IoQc624wIg. [Udostępniono: 20-mar-2017] [Source]
[2] K. Boratyński, „SlideShare”, PyStok#22. [Online]. Dostępny: https://www.slideshare.net/KamilBoratyski/pystok22?qid=4e4264b7-b512-4113-9f67-ca1583d2a707&v=&b=&from_search=3. [Udostępniono: 20-mar-2017] [Source]
[3] K. Boratyński, „inleo.pl”, Ansible – Dobre praktyki. [Online]. Dostępny: http://18.197.198.214blog/ansible-dobre-praktyki/. [Udostępniono: 20-mar-2017]
[4] I. Ansible, „Best Practices”, Directory Layout. [Online]. Dostępny: http://docs.ansible.com/ansible/playbooks_best_practices.html#directory-layout. [Udostępniono: 20-mar-2017]
[5] K. Boratyński, „centsible/role-sshd”, centsible/role-sshd. [Online]. Dostępny: https://github.com/centsible/role-sshd. [Udostępniono: 20-mar-2017]
[6] R. Martin C., Clean Code. Pearson Education, 2009.
[7] K. Boratyński, „centsible/role-repository-docker-engine-cs”, centsible/role-repository-docker-engine-cs. [Online]. Dostępny: https://github.com/centsible/role-repository-docker-engine-cs. [Udostępniono: 20-mar-2017]
[8] K. Boratyński, „centsible/role-docker-engine-cs”, centsible/role-docker-engine-cs. [Online]. Dostępny: https://github.com/centsible/role-docker-engine-cs. [Udostępniono: 20-mar-2017]