Segment Cloud Computing w Polsce w ostatnich latach odnotowuje coraz większy wzrost. Związane jest to z popularyzacją outsourcingu w firmach – zwłaszcza z grupy MŚP, wzrostem użycia mobilnego Internetu i aplikacji mobilnych oraz coraz większa ilość przetwarzanych przez nich danych.

https://flic.kr/p/9RqBfq

Na potrzeby artykułu posłużyłem się danymi dostępnymi w raporcie PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018″. Badania zostały przeprowadzone w maju 2014 roku, wśród 300 największych firm IT w Polsce. Wg badanych w 2015 roku najdynamiczniej rozwijać będzie się rynek technologii w modelu SaaS.

Rynek Cloud Computing rozwija się co rocznie z dynamiką ok 30 % rocznie. Przeważają przychody z chmury publicznej – co roku udział tego segmentu podnosi się w wartości całego rynku, przyczyną tego jest wzrost przychodów dostawców oferujących usługi z segmentu chmury publicznej.

chmuro-dokad-zierzasz-01

Co wpływa na rozwój rynku Cloud Computing?

Oszczędności, oszczędności, oszczędności – od lat jest to najczęściej wskazywany czynnik, który wpływa na rozwój Cloud Computing w Polsce i jak dotąd pozostaje on bez zmian. Oprócz zmniejszania kosztów, coraz istotniejszym staje się wzrost użytkowników mobilnego Internetu – co przekłada się na wzrost rynku aplikacji mobilnych, z czego wynika ogromny wzrost na ilość przetwarzania danych.

Bariera – system prawny?

Rozwiązania Cloud Computing jest coraz popularniejsze, jednak co jakiś czas prawnicy przestrzegają przedsiębiorców przed jego wykorzystywaniem. Związane jest to z brakiem dopasowania polskiego prawa do nowoczesnych rozwiązań – nowelizacja prawa nie nadąża za rozwojem nowych technologii.

Co najczęściej zarzucają prawnicy?

Cloud Computing jest klasyfikowane jako usługi połączone z udzieleniem prawa do korzystania z aplikacji co sprawia że odpowiedzialność cywilna usługodawcy podlega dużemu ograniczeniu, co sprawia że jego odpowiedzialność za to jaką usługę wybierze oraz jakie będą jej efekty wykorzystania jest znacznie zmniejszona.

Innym argumentem podnoszonym przez prawników w kwestii Cloud Computing jest twierdzenie że w polskim prawie nie ma określonego wystarczająco zagadnienia poufności danych oraz tajemnicy biznesowej – podczas zawierania umów uznaje się za pewniak zachowanie pełnej poufności przez usługodawcę , jednak nie ma żadnych przepisów, reguł w dokumentach prawnych odnoszących się do tego. Dostawca jest zobowiązany do stosowania zabezpieczeń technicznych, jednak nie dotyczy to nieujawniania poufnych danych.

Dodatkowym problemem podczas stosowania Cloud Computing w działalności są niejasne przepisy stosowane do działań Usługobiorcy. Wg regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jego obowiązkiem jest dostarczanie środków operacyjnych i technicznych pozwalających na pełną ochronę danych osobowych, jak i obowiązek zapewnienia że dostawca przekazuje przetwarzanie danych osobowych, tylko upoważnionym do tego pracownikom, do tego cały ciężar kontroli nad tym procesem w świetle ustawy spoczywa na usługobiorcy. Stosowanie tych zasad sprawia wiele problemów związanych z współpracą i niejasności odnośnie możliwości współpracy.

Takie regulacje powodują ze specjaliści często polecają stosowanie ograniczonej chmury, tylko w działaniach drugorzędnych (marketing, human resources), jednak podczas działań, gdy ryzyko niepowodzenia jest wysokie, zalecają do rezygnacji z tych rozwiązań.

Co dalej z Cloud Computing?

IDC przeprowadziło badanie opinii odnośnie przyszłości Cloud Computing w Polsce i wg wskazań ponad połowy CIO jest on naturalnym kierunkiem rozwoju rynku high-tech w naszym kraju. Ważne jest że ponad 75 % dyrektorów i kierowników IT w przedsiębiorstwach śledzi na bieżąco oferty rozwiązań na rynku, lub już korzysta możliwości Cloud Computing w swoich firmach.

Jako czołowego odbiorcę Cloud Computing wskazuje się administrację publiczną. Związane to może być z przestarzałością rozwiązań informatycznych w niej stosowanych jak i możliwością pozyskiwania funduszy europejskich w nowym okresie programowania 2014 – 2020 na innowacje w tej sferze.

Rozwojowi rynku może przysłużyć się likwidacja barier, które wcześniej powodowały nieufność co do stosowania takich rozwiązań: kwestie bezpieczeństwa oraz niejasne regulacje prawne dotyczące Cloud Computing w Polsce.

Jeżeli jesteś zainteresowany aspektami prawnymi dot. Cloud Computing zapraszamy już niedługo – w strefie „Sprawy miękkie” pojawi się seria artykułów na temat odpowiedzialności prawnej w aspekcie Cloud Computing jak i Datacenter!

About the author

Leave a Reply