Polecamy

Regulamin

Strona główna / Regulamin

Ogólne informacje

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, m.in. korzystania z sklepu inleo.pl, której właścicielem jest firma Inleo Sp. z o.o. ul. Podmiejska 5 lok. 1, 31 – 462 Kraków, KRS 0000466764, NIP 5423232341.
 2. Poprzez korzystanie ze strony inleo sp. z o. o. i udostępnionych na niej usług Użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki użytkowania.
 3. Inleo Sp. z o.o. ma prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania.
 4. Inleo Sp. z o.o. ma prawo odmówić dostępu do usług i informacji dostępnych na stronie.
 5. Wszelkie materiały dostępne na stronie Inleo.pl stanowią własność Inleo sp. z o. o. i są chronione prawami autorskimi. Używanie ich w celach handlowych lub w innych bez zgodny Inleo sp. z o. o. jest zabronione.
 6. Prawa autorskie należą do Inleo Sp. z o. o. prawa handlowe i towarowe należą do ich Właścicieli

Definicje

 1. Regulamin – regulamin korzystania z strony Inleo.pl
 2. Sprzedawca – Inleo Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-462, ul. Podmiejska 5 lok. 1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466764, NIP: 5423232341, REGON: 200792199, kapitał zakładowy 50 200,00 zł
 3. Strona – strona internetowa prowadzona przez sprzedawcę pod adresem inleo.pl. Dostarcza ona usługi: sklep, newsletter, opinie.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.
 5. Użytkownicy – osoby korzystające ze strony.
 6. Sklep – działający za pośrednictwem witryny internetowej inleo.pl w zakładce szkolenia, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Produktu) następuje poza Internetem;
 7. Produkt / szkolenia – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy
 8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
 9. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
 10. Inleo Sp. z o. o. / Sprzedawca – polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
 11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.
 12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu

Ogólne warunki użytkowania

 1. Użytkownicy / klienci nie mogą korzystać z strony inleo.pl niezgodnie z prawem.
 2. Obowiązuje zakaz umieszczania lub wysyłania za jej pomocą niekompletnych lub fałszywych informacji.
 3. Nie wolno umieszczać na stronie lub wysyłać za jej pośrednictwem treści w postaci oszczerstw, obelg, gróźb, wulgaryzmów, a także treści nieprzyzwoitych, mogących działać na czyjąś szkodę, jak również jakichkolwiek innych niepożądanych materiałów.
 4. Użytkownicy / klienci strony są zobowiązani są do korzystania z strony w sposób zgodny z obowiązującymi normami prawa.
 5. Zabronione jest rozprzestrzenianie danych, mogących powodować awarii strony np. o charakterze spamu. Użytkownicy zobowiązują się również, iż nie będą używać żadnych urządzeń standardowych lub w postaci oprogramowania, w celu włamania, wstrzymania lub uszkodzenia, które mogą wpłynąć na działanie strony
 6. Użytkownicy strony Inleo Sp. z o. o. potwierdzają, że nie będą podejmować żadnych czynności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację Właściciela oraz które są znieważające wobec innych osób, mają charakter prześladowań, nadużyć lub gróźb.

Warunki korzystania z opcji sklep

 1. Dzięki stronie Inleo.pl można składać zamówienia. Opcja dostępna jest w zakładce „szkolenie”.
 2. Zakup produktów szkoleniowych odbywa się poprzez wybór odpowiedniego szkolenia oraz naciśniecie przycisku dodaj do koszyka znajdującego się na ikonie szkolenia.
 3. Następnie klient zostaje przeniesiony do koszyka, gdzie ma możliwość wyboru ilości produktów. W przypadku gdy klient posiada kupon zniżkowy, strona pozwala na jego wykorzystanie.
 4. W momencie zaakceptowania produktów klient przechodzi do następnego etapu poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”
 5. Klient zostaje przeniesiony na stronę gdzie uzupełnia szczegóły płatności (Imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail oraz dodatkowe informacje.
 6. Poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” klient wyraża wolę zawarcia umowy.
 7. Po weryfikacji danych przez Inleo sp. z o. o. klientowi na podany adres mailowy jest przesyłana FV proforma.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Trakcie transakcji klient ma możliwość rejestracji swojego konta, w którym będzie dostępna jego historia zamówień.
 10. Powyższy proces jest zabezpieczony protokołem szyfrowania.
 11. Konto na stronie nie jest wymagane do dostępu do historii zamówień.

Płatności

 1. Ceny produktów są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT. Podana cena w chwili zamówienia jest wiążąca.
 2. Płatność odbywa się poprzez przelew bankowy wskazany na Fakturze VAT przesłanej na adres mail podany przy Zamówieniu.
 3. Inleo Sp. z o. o. ma wszelkie prawa do zmian dostępnych produktów i ich cen.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcie umowy.
 2. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę i przesłać go za pośrednictwem e-mail bądź pisemnie na adres Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 6. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Konto

 1. Rejestracja konta na stronie „Sklep” jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Opinie

 1. Inleo sp. z o. o. umożliwia Klientom i Użytkownikom zamieszczanie na stronie Inleo.pl wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta / Użytkownika.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

Gromadzenie informacji

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych podczas umieszczania informacji na stronie internetowej.
 2. Inleo Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz statystyk dotyczących osób, które odwiedzają stronę internetową w celach prowadzenia swojej działalności.
 3. W uzasadnionych przypadkach Inleo Sp. z o .o. będzie określać stopień zgodności korzystania ze strony z powyższymi zasadami i ma prawo uniemożliwić korzystanie ze strony lub natychmiast i bez uprzedzenia usunąć ze strony wszelkie treści, które zostaną uznane za niezgodne z zasadami lub z jakiegokolwiek powodu niewłaściwe.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez aktualizację tej strony.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/